Image
Robert Estrada

San Jose Water Bill Inserts

Downloadable digital copies of our current and previous bill inserts.

Para consultar la versión digital de este inserto de factura, visite sjwater.com/avisodefactura

Để xem phiên bản điện tử của tờ rơi hóa đơn này, hãy truy cập sjwater.com/toroihoadon

若要查看本账单插页的电子版本,请访问sjwater.com/账单插页

Image
Bill_Insert_May_Web_Preview

Current

 

July August 2022 Bill Insert

Inserto de factura de julio/Agosto

Tờ Rơi Hóa Đơn Tháng 7/Tháng 8

7 月/8 月账单插页

Valley Water / San Jose Water Insert

 

 

 


Archive

 

2022

March/May

March / May 2022 Bill Insert (PDF)

2022 年 3 月 – 5月账单插页

Inserto de factura de marzo a mayo de 2022

Tờ Rơi Hóa Đơn Tháng 3 – Tháng 5/2022

2021
 

September/October

September/October 2021 Bill Insert (PDF)

Inserto de factura de septiembre/octubre de 2021

Chèn hóa đơn SJW cho tháng 9/tháng 10 năm 2021

June/July

June/July 2021 Bill Insert (PDF)

Inserto de factura de junio/julio de 2021

Chèn hóa đơn SJW cho tháng 6/tháng 7 năm 2021

 

April/May

April/May 2021 Bill Insert (PDF)

Inserto de factura de abril/mayo de 2021

Chèn hóa đơn SJW cho tháng 4/tháng 5 năm 2021

 

January/February

January/February 2021 Bill Insert (PDF)

Inserto de factura de enero/febrero de 2021

Chèn hóa đơn SJW cho tháng 1/tháng 2 năm 2021


2020

November/December

November/December 2020 Bill Insert (PDF)

Inserción de factura SJW noviembre/diciembre 2020

Chèn hóa đơn SJW cho tháng 11/tháng 12 năm 2020

 

August/September

August/September 2020 Bill Insert (PDF)

Inserción de factura SJW agosto/septiembre 2020

Chèn hóa đơn SJW cho tháng 8/tháng 9 năm 2020

 

June/July

June/July 2020 Bill Insert (PDF)

Inserción de factura SJW junio/julio 2020

Chèn hóa đơn SJW cho tháng 6/tháng 7 năm 2020

 

March/April

March/April 2020 Bill Insert (PDF)

Inserción de factura SJW marzo/abril 2020

Chèn hóa đơn SJW tháng 3/tháng 4 năm 2020

 

January/February

January/February 2020 Bill Insert (PDF)

Inserción de factura SJW enero/febrero 2020

Chèn hóa đơn SJW tháng 1/tháng 2 năm 2020

January/February Disaster Relief Bill Insert (PDF)


2019

November/December

November/December 2019 Bill Insert (PDF)

Inserción de factura SJW noviembre/diciembre 2019

Chèn hóa đơn SJW tháng 11/tháng 12 năm 2019