Image
Robert Estrada

Bill Inserts

Downloadable digital copies of our current and previous bill inserts.

Para consultar la versión digital de este inserto de factura, visite sjwater.com/avisodefactura

Để xem phiên bản điện tử của tờ rơi hóa đơn này, hãy truy cập sjwater.com/toroihoadon

若要查看本账单插页的电子版本,请访问 sjwater.com/账单插页


Image
September-November 2023 bill insert preview image

Current Issue

September-November 2023

septiembre-noviembre 2023

2023年9月至11月

Tháng 9-Tháng 11 năm 2023


Archive

2023

July-August

July-August 2023

julio-agosto 2023

2023年7月至8月

Tháng 7-Tháng 8 năm 2023

May-June

May-June 2023

mayo-junio 2023

Tháng 5-Tháng 6 năm 2023

2023年5月至6月

February-April

February-April 2023

febrero-abril 2023

Tháng 2-Tháng 4 năm 2023

2023年2月至4月

2022-23

December 2022-January 2023

diciembre 2022-enero 2023

Tháng 12 năm 2022-Tháng 1 năm 2023

2022年12月-2023年1月

2022

PFHxS – “Watching Over Your Water” Bill Insert

PFHxS – Inserto en la factura “Cuidamos el agua”

PFHxS – Tờ Rơi Hóa Đơn “Giám Sát Chất Lượng Nước Của Quý Vị”

PFHxS – “关注您的用水”单据插页

 

September-November

September-November 2022

septiembre-noviembre 2022

Tháng 9-Tháng 11 năm 2022

2022年9月11月

 

June-August

June-August 2022

junio-agosto 2022

Tháng 6-Tháng 8 năm 2022

2022年6月-8月

 

Valley Water / San Jose Water Insert

 

March-May

March-May 2022

marzo-mayo 2022

Tháng 3-Tháng 5 năm 2022

2022年3月5月


2021

September-October

September-October 2021

septiembre-octubre 2021

Tháng 9-Tháng 10 năm 2021

 

June-July

June-July 2021

junio-julio 2021

Tháng 6-Tháng 7 năm 2021

 

April-May

April-May 2021

abril-mayo 2021

Tháng 4-Tháng 5 năm 2021

 

January-February

January-February 2021

enero-febrero 2021

Tháng 1-Tháng 2 năm 2021


2020

November-December

November-December 2020

Inserción de factura SJW noviembre-diciembre 2020

Tháng 11-Tháng 12 năm 2020

 

August-September

August-September 2020

agosto-septiembre 2020

Tháng 8-Tháng 9 năm 2020

 

June-July

June-July 2020

junio-julio 2020

Tháng 6-Tháng 7 năm 2020

 

March-April

March-April 2020

marzo-abril 2020

Tháng 3-Tháng 4 năm 2020

 

January-February

January-February 2020

enero-febrero 2020

Tháng 1-Tháng 2 năm 2020

 

January-February Disaster Relief Bill Insert


2019

November-December

November-December 2019

noviembre-diciembre 2019

Tháng 11-Tháng 12 năm 2019