Image
Graphic with text "Emergency Alert: Flooding"

Bay Area Flood Watch

SCC COMMUNITY ADVISORY: Prepare now for rain and potential flooding.

 

The U.S. National Weather Service has issued a Flood Watch for the entire Bay Area starting Thursday, March 9 to Sunday, March 12. An atmospheric river is expected to bring a number of hazards to the region and people are encouraged to start taking precautions now for the multi-day event.

Rainfall and snowmelt will lead to rapid rises of area rivers, streams, and creeks. Ponding of water in low-lying and poor drainage areas, including near-blocked culverts and storm drains will also impact Santa Clara County communities and roadways. Roadway flooding, including flash flooding, is likely to occur and lead to slower commute times. Heavy rain on wildfire burn scars may result in mud and debris flows, with localized mudslides also possible along steep hillsides.

Debris flow is forecasted with high potential due to heavy rainfall and saturated soil. Debris flows are fast-moving landslides that are particularly dangerous to life and property because they move quickly, destroy objects in their paths, and often strike without warning.

Community members are encouraged to move away from creek beds and fast moving water ways. To report local flooding, please go to Valley Water's Report Creek Blockages and Local Flooding webpage. To report creek flooding, please go to Access Valley Water customer service portal.

For more information on the incoming storm, please visit www.PrepareSCC.org/Flood.

If you are experiencing a medical emergency, call 9-1-1.

****

Línea de asunto: AVISO DE SEGURIDAD PARA LA COMUNIDAD DE SCC: Prepárese ahora para la lluvia y posibles inundaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. ha emitido una Vigilancia de Inundaciones para toda el Área de la Bahía a partir del jueves 9 de marzo hasta el domingo 12 de marzo .Se espera que un río atmosférico traiga una serie de peligros a la región y se insta a las personas a comenzar a tomar precauciones ahora para el evento que durará varios días.

Las precipitaciones y el deshielo darán lugar a rápidos aumentos de los ríos, arroyos y riachuelos de la zona. La acumulación de agua en áreas bajas y de drenaje deficiente, incluidas las alcantarillas y los desagües pluviales casi bloqueados, también afectará a las comunidades y carreteras del condado de Santa Clara. Es probable que produzcan inundaciones en las carreteras, incluidas las inundaciones repentinas, lo que conducirá a desplazamientos más lentos. Las fuertes lluvias sobre las zonas de los incendios forestales pueden provocar flujos de lodo y escombros, y también es posible que se produzcan deslizamientos de tierra  a lo largo de las laderas empinadas.

Es altamente posible que se produzca  flujo de escombros debido a las fuertes lluvias y al suelo saturado. Los flujos de escombros son deslizamientos de tierra de movimiento rápido que son particularmente peligrosos para la vida y la propiedad porque se mueven rápidamente, destruyen objetos en su camino y, a menudo, golpean sin previo aviso.

Se recomienda a los miembros de la comunidad que se alejen de los cauces de los arroyos y de los cursos de agua de movimiento rápido. Para informar sobre inundaciones locales, visite la página web Reportar bloqueos de riachuelos e inundaciones locales de Valley Water . Para informar inundaciones de arroyos, vaya al portal de servicio al cliente de Access Valley Water .

Para obtener más información sobre la tormenta que se avecina, visite www.PrepareSCC.org/Flood .

Si tiene una emergencia médica, llame al 9-1-1.

*****

Subject Line:聖塔克拉拉縣社區安全公告:現在就為暴雨和潛在的洪水氾濫做好準備。

美國國家氣象服務局針對整個灣區發布了洪水預警,從 3 月 9 日星期四開始到 3 月 12 日星期日結束。大氣河流預計會給本地區帶來許多危害,縣政府鼓勵居民們現在就開始為將持續多天的天氣狀況採取預防措施。

降雨和融雪將導致多個地區的河流和溪流水位迅速上漲。 低窪地區和排水不暢地區的積水,包括被堵塞的排水通道和排水溝,也將影響聖塔克拉拉縣的多個地區及道路。 道路可能淹水,包括突發性洪水暴發,導致通勤時間變慢。 降落在野火燒過的焦土上的豪雨可能會導致土石流,陡峭的山坡上也可能發生局部土石流。

由於強降雨和土壤飽和,預計發生土石流的機率很高。 土石流是一種快速移動的山體滑坡,會對生命和財產造成威脅,因為它們移動迅速,可能破壞沿途物體,並且經常在無預警的情況下發生。

我們呼籲縣居民不要靠近河床和快速流動的水道。 要通報當地洪水,請前往Valley Water 的 Report Creek Blockages and Local Flooding網頁。 通報溪水氾濫,請前往Access Valley Water客戶服務入口網站。

查詢有關即將到來的風暴訊息,請前往www.PrepareSCC.org/Flood

如果您遇到緊急醫療情況,請撥打 9-1-1。

*****

Dòng chủ đề: KHUYẾN CÁO VỀ AN TOÀN CHO CỘNG ĐỒNG SCC: Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho mưa và tiềm năng có lũ lụt.

Nha Khí tượng Quốc gia Hoa Kỳ đã ban hành một Cảnh báo Lũ lụt cho toàn bộ Vùng Vịnh bắt đầu từ Thứ Năm, Ngày 9 Tháng 3 đến Chủ nhật, Ngày 12 Tháng 3 . Một dòng sông trong khí quyển dự kiến sẽ mang lại một số mối nguy hiểm cho khu vực và mọi người được khuyến khích bắt đầu thực hiện các biện pháp phòng ngừa bây giờ cho sự kiện kéo dài nhiều ngày.

Lượng mưa và tuyết tan sẽ dẫn đến mực nước sông, suối và lạch trong khu vực dâng cao nhanh chóng.  Việc tích nước ở các khu vực trũng thấp và thoát nước kém, bao gồm các cống gần như bị chặn và cống thoát nước mưa cũng sẽ ảnh hưởng đến các cộng đồng và đường sá của Hạt Santa Clara. Ngập lụt trên đường, bao gồm cả lũ quét, có khả năng xảy ra và dẫn đến việc làm chậm hơn các thời gian đi lại. Mưa lớn trên các vết sẹo bỏng do cháy rừng có thể dẫn đến các dòng chảy bùn và mảnh vụn, với lở bùn cũng có thể xảy ra dọc theo các sườn đồi dốc đứng.

Dòng chảy mảnh vụn được dự báo với tiềm năng cao do lượng mưa lớn và đất bão hòa. Dòng chảy của mảnh vụn là những vụ lở đất di chuyển nhanh đặc biệt nguy hiểm đến tính mạng và tài sản vì chúng di chuyển nhanh chóng, phá hủy các vật thể trên đường đi của chúng và thường tấn công mà không có cảnh báo.

Các thành viên cộng đồng được khuyến khích di chuyển ra khỏi lòng lạch và các dòng nước chảy xiết. Để báo cáo lũ lụt ở địa phương, vui lòng truy cập trang mạng Báo cáo Tắc nghẽn Lạch và Lũ lụt ở Địa phương của Valley Water . Để báo cáo lũ lụt ở lạch, vui lòng truy cập cổng thông tin dịch vụ khách hàng của Access Valley Water .

Để biết thêm thông tin về cơn bão sắp tới, vui lòng truy cập www.PrepareSCC.org/Flood .

Nếu quý vị đang gặp trường hợp khẩn cấp về y tế, hãy gọi 9-1-1.

*****

Subject Line: SCC COMMUNITY SAFETY ADVISORY: Maghanda ngayon para sa ulan at potensyal na pagbaha.

Ang US National Weather Service ay naglabas ng Flood Watch para sa buong Bay Area simula Huwebes, Marso 9 hanggang Linggo, Marso 12. Ang isang atmospheric river ay inaasahang magdadala ng maraming panganib sa rehiyon at hinihikayat ang mga tao na simulan ang pag-iingat ngayon para sa maraming araw na kaganapan.

Ang pag-ulan at pagtunaw ng niyebe ay hahantong sa mabilis na pagtaas ng mga ilog, batis, at sapa. Maaapektuhan din ang mga komunidad at kalsada ng Santa Clara County ng lawa ng tubig sa mga mabababang lugar at mahihinang drainage, kabilang ang mga malapit na nakaharang na alkantarilya at storm drains. Ang pagbaha sa kalsada, kabilang ang flash flood, ay malamang na mangyari at humantong sa mas mabagal na oras ng pagbiyahe. Ang malakas na ulan sa wildfire burn scars ay maaaring magresulta ng pag-agos ng putik at mga debris, na may mga lokal na mudslide na posible rin sa matarik na mga gilid ng burol.

Ang pagdaloy ng mga debris ay hinuhulaan na may mataas na potensyal dahil sa malakas na pag-ulan at saturated soil. Ang mga pagdaloy ng debris ay mabilis na gumagalaw na pagguho ng lupa na partikular na mapanganib sa buhay at ari-arian dahil mabilis itong gumagalaw, sumisira ng mga bagay sa kanilang mga dinadaanan, at kadalasang tumatama nang walang babala.